Generations Combiner Wars Legends Rodimus

Den Generations Combiner Wars Legends Rodimus gesäit zwar Optësch nik schlecht aus mee kënnt esou nik an den Combiner Wars Comics fir. Hier ass och een Repaint an een Remold vum Generations Combiner Wars Legends Blackjack, deen indirekt een Member vun den Stunticons ass. Mee kommen mir zreck zum Rodimus, den Rodimus huet als eng Legends Figur voll Artikulatiounsméiglechkeeten. An well hien een Repaint vum Blackjack ass kann hien sech ebenfalls mam Generations Combiner Wars Leader Optimus Prime combinéieren.
An mengen Aan eng cool Figur mee well se elo nik esou an der Comic Reih fir kënnt an och een gleck soen ech juste ët ass keen Muss déi Figur ze hun.

Published by

Former GLL Members

Don't cry because it's over. Smile because it happened. We thank all of our Former Members for there hard work. Without them, this Site would not be possible. Thank you all.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s