Masterpiece Rodimus Convoy

Hei ass den Masterpiece Rodimus Convoy, hien kann sech als Hot Rod an als Rodimus Prime verwandeln souwuel kennt hien och nach mat sengem Trailer an deen kann sech och nach an eng Kampfstatioun verwandeln sou wéi sein G1 Original. An sengem Broschtkuerf huet hien och Matrix of Leadership dran ass awer aanerscht modeleiert als dei vum Masterpiece Convoy an ebensou ass se mei kleng. Hien huet leider esouwuel wei all déi aaner Masterpiece Stecker nom Convoy an Ultra Magnus just minim Diecast daat heescht daat meescht vun der Figur ass aus Plastik.

Continue reading Masterpiece Rodimus Convoy